Sedlak & Sedlak
Zmieniamy świat na lepszy

Audyt systemu wynagradzania

Audyt systemu wynagradzania polega na dokonaniu obiektywnej oceny funkcjonujących w firmie zasad, składników i form wynagradzania. Badanie przeprowadzane jest w celu zidentyfikowania słabych stron aktualnego systemu wynagradzania. Pozwala na określenie kierunku zmian usprawniających system. Celem przeprowadzenia audytu i diagnozy systemu wynagradzania jest stwierdzenie, na ile funkcjonuje on w zgodzie z przyjętymi założeniami oraz standardami. Badanie przynosi odpowiedź na pytanie czy system wynagradzania jest skuteczny i przyczynia się do podnoszenia efektywności organizacji.


WSKAZANIA

Audyt potrzebny jest każdej firmie, która chce usprawnić działanie systemu wynagradzania lub zweryfikować poprawność jego konstrukcji. Aby wprowadzić zmiany, konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy słabych i silnych stron systemu oraz obszarów odbiegających od dobrych praktyk. Potrzeba dokonania zmian i udoskonalenia polityki wynagrodzeń może wynikać z różnych powodów, np.: wysokich kosztów wynagrodzeń, niezadowolenia pracowników czy pogarszania się ich efektywności. W każdym z tych przypadków należy najpierw odpowiednio zdiagnozować system.


KORZYŚCI

Podstawową korzyścią z przeprowadzenia audytu jest obiektywna ocena poprawności funkcjonowania systemu oraz uzyskanie rekomendacji co do ewentualnych działań naprawczych. Odpowiednie wykorzystanie informacji uzyskanych dzięki audytowi prowadzi do lepszego wykorzystania budżetu wynagrodzeń a przez to do podniesienia efektywności organizacji.


PRZEBIEG PROJEKTU

  • zapoznanie się z aktualną sytuacją firmy oraz jej systemem wynagradzania (analiza dokumentacji, ocena regulaminu wynagradzania i premiowania, wywiady z pracownikami, kadrą kierowniczą oraz przedstawicielami działu personalnego),
  • analiza relacji płac w obrębie organizacji (rozpiętość wynagrodzeń między poszczególnymi grupami pracowników, hierarchia stanowisk),
  • analiza indywidualnych wynagrodzeń (udział poszczególnych składników wynagrodzenia w płacy całkowitej, ocena stopnia powiązania wynagrodzenia z osiąganymi efektami pracy),
  • porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi (analiza polityki płacowej, wysokości oraz struktury wynagrodzeń),
  • przygotowanie raportu końcowego z audytu zawierającego wskazówki co do kierunków zmian oraz możliwych działań usprawniających system,
  • prezentacja wyników audytu i wskazówek co do dalszego postępowania.


EFEKT KOŃCOWY

W wyniku audytu uzyskują Państwo informacje o sposobie funkcjonowania systemu, jego zgodności z bieżącymi tendencjami rynkowymi oraz teoretycznej poprawności. Wiedza ta jest niezbędna, aby podjąć dalsze kroki usprawniające system wynagradzania zgodnie z potrzebami i priorytetami organizacji.


KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU

Szacunkowy czas realizacji projektu to 6 tygodni (od momentu podpisania umowy). Koszt przeprowadzenia audytu uzależniony jest od wielkości firmy i liczby stanowisk pracy.

rynekpracy.pl wynagrodzenia.pl raportyplacowe.pl badaniaHR.pl wskaznikiHR.pl
Moja Płaca | Kalkulator wynagrodzeń | Wynagrodzenia według GUS | Mapa rynku pracy | Wynagrodzenia w spółkach giełdowych | Raporty o rynku pracy